Mobilny 24/7
» serwis wind hydraulicznych HMF, ZEPRO, DHOLLANDIA 
» kompletne instalacje elektryczne 
» układ powietrzny, hamulcowy i pneumatyka 

Regulamin mobilnych usług naprawczo-serwisowych 
- załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie mobilnych usług naprawczo - serwisowych 
 + 48 882 174 181 
zapraszam do kontaktu
§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady dotyczące świadczenia mobilnych usług naprawczo-serwisowych przez Wykonawcę – Tomasza Głogowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TIR-serwis-naczep Tomasz Głogowski, a także warunki i zasady dokonywania przez Zamawiającego płatności za usługi wykonywane przez Wykonawcę. 
 
§ 2
Wykonawca świadczy całodobowe mobilne usługi naprawczo – serwisowe polegające na serwisie samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep w miejscu wskazanym przez klienta, w tym przyjeździe do Zamawiającego w określonym czasie od zamówienia, dokonaniu napraw, wymiany, montażu i demontażu elementów pojazdów. Miejscem wykonywania usług przez Wykonawcę jest cały teren Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
§ 3
1. Zamawiający może zlecić wykonanie usług Wykonawcy: 
- telefonicznie pod całodobowym numerem   +48 882 174 181 lub 
- drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mobilny.serwis@tir-serwis-naczep.pl 
2. Dokonując zamówienia usług, Zamawiający przekazuje Wykonawcy następujące dane: 
- imię i nazwisko/nazwę spółki, adres zamieszkania bądź siedzibę Zamawiającego, 
- szczegółowe dane o awarii pojazdu oraz jej przyczynie, 
- dane o miejscu awarii wraz lokalizacją postoju pojazdu. 
3. Zamawiający przed rozpoczęciem usługi jest zobowiązany potwierdzić na piśmie lub emailem złożone zamówienie. 
4. Po dokonaniu zamówienia w sposób określony powyżej Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia, ustalenia czasu dojazdu na miejsce awarii oraz wysokości wynagrodzenia. 
5. Przed wykonaniem usługi przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany przesłać na adres mailowy potwierdzenie uiszczenia zaliczki na rachunek bankowy Wykonawcy, w kwocie uzgodnionej z Zamawiającym, nie mniejszej niż 400,00 zł.
§ 4
1. W razie ważnie złożonego zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przyjechać na miejsce awarii lub postoju uszkodzonego pojazdu, wskazane przez Zamawiającego, gdzie strony na formularzu umowy potwierdzą szczegóły zamówienia, takie jak dane osobowe, kontaktowe i adresowe Zamawiającego, rodzaj i zakres usług świadczonych przez Wykonawcę oraz jego wynagrodzenie. 
2. Wykonanie zleconych prac strony potwierdzą w Raporcie wykonanej naprawy i usług. 
3. Osobą / osobami upoważnionymi do odbioru Raportu wykonania naprawy i usług po stornie Zamawiającego są odpowiednio właściciel pojazdu, osoba przez niego upoważniona, kierowca uszkodzonego pojazdu bądź pracownicy Zamawiającego.
§ 5
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługi zamówione przez Zamawiającego określane będzie według następujących stawek: 
- … zł za każdy przejechany przez Wykonawcę 1 km drogi do i z miejsca awarii lub postoju uszkodzonego pojazdu. Stawka ta naliczona będzie za każdy 1 km od miejsca wykonywania działalności Wykonawcy do miejsca awarii lub postoju pojazdu Zamawiającego, a także za każdy 1 km od miejsca awarii lub postoju pojazdu Zamawiającego do miejsca wykonywania działalności Wykonawcy. 
- …. zł za każdą godzinę pracy Wykonawcy. Czas pracy Wykonawcy liczony będzie od momentu przyjazdu Wykonawcy do miejsca awarii lub postoju pojazdu Zamawiającego, do momentu zakończenia napraw. 
2.Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane z zakupem części potrzebnych do usunięcia awarii. Zamawiający może upoważnić Wykonawcę do zakupu koniecznych części na jego koszt. 
3. W przypadku braku możliwości naprawy pojazdu Zamawiający pokrywa koszty związane z dojazdem i powrotem zamówionego serwisu z miejsca naprawy liczone według stawki umówionej z Zamawiającym, nie mniejszej niż 2 zł netto za 1 km oraz czas pracy Wykonawcy liczony wg stawki 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę. 
4. Po wykonaniu usług przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia wykonania usług, wystawi z tego tytułu fakturę VAT. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wystawienia tej faktury. Faktura płatna będzie rachunek bankowy Wykonawcy ulokowany w PKO BP, nr 37 1020 1909 0000 3502 0198 3816 
5. Zamawiający będzie miał możliwość zapłaty wynagrodzenia gotówką bezpośrednio po ustaleniu jego wysokości w umowie i po dokonaniu przez Wykonawcę zleconych usług. W takim przypadku Wykonawca po dokonaniu płatności wystawi i prześle na adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania Zamawiającego fakturę VAT. 
6. Przesłanie faktury VAT za wykonane usługi nastąpi na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania. 
7. Klient akceptuje faktury elektroniczne spełniające aktualne wymagania prawne. Faktury elektroniczne będą wysyłane przez Wykonawcę z adresu email mobilny.serwis@tir-serwis-naczep.pl
§ 6
1. Do czasu przyjazdu Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć samochód przed powstaniem dalszej szkody w Przedmiocie umowy jak też mienia osób trzecich. Za powstałe z tego tytułu szkody Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę w miejscu wskazanym przez klienta pod warunkiem, że wykonanie naprawy w tym miejscu jest technicznie możliwe i nie zagraża zdrowiu lub życiu osób trzecich lub ich mieniu. 
3. Wykonawca posiada ubezpieczenie swojej działalności.
§ 7
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd właściwy rzeczowo dla miejsca wykonywania działalności przez Wykonawcę.